Vilkår for tilslutning til Klinte.net

1. Abonnements- og tilslutningsaftale

Medlemmer af Foreningen Klinte.net (herefter benævnt KN) kan tegne abonnement på tilslutning til foreningens internettjeneste. Abonnementsvilkårene gælder for aftaler mellem KN og dens medlemmer og drejer sig om tilslutning og abonnement til internet samt eventuelle tillægstjenester, der måtte aftales. Et medlem kan tegne abonnement ved indbetaling af tilslutningsafgift og løbende abonnement. Tilslutningsafgiften er et engangsbeløb, som betales forud for tilslutningen. Prisen fremgår af foreningens hjemmeside.

Løbende abonnement betales kvartalsvis forud og er bindende frem til udgangen af 2019, herefter kan medlemskab opsiges til udgangen af en kontingentsperiode, med varsel som angivet på hjemmesiden. Prisen fremgår af foreningens hjemmeside.

Et abonnement dækker følgende: a) Døgnadgang til internettet. b) Mulighed for at bruge internettjenesterne med de til enhver tid tilknyttede funktioner og faciliteter. Det er en forudsætning for tegning af abonnement, at tilslutningen til internettet kan ske i det etablerede dækningsområde. Tilslutningen til internettet skal ske via KN godkendt udstyr. Ved tilslutningen underskriver abonnenten og en repræsentant for foreningen en tilslutningsaftale. Ønsker abonnenten i anden sammenhæng at videredistribuere internetforbindelsen, skal det særskilt aftales hvor meget, der skal betales i tilslutningsafgift, abonnement mv.

2. Aftalens parter

Parterne i en aftale om tilslutning til og abonnement på KN’s internettjeneste er KN og et medlem af foreningen.

Abonnenten hæfter for betaling af de ydelser, der leveres i henhold til tilslutningsaftalen, også i de tilfælde hvor der er registreret en betaler, som er forskellig fra abonnenten. Kun myndige personer kan indgå tilslutnings- og abonnementsaftale med KN.

3. Registrering af medlems- og adresseoplysninger m.v.

Ved indgåelse af en tilslutnings- og abonnementsaftale skal abonnenten oplyse navn og adresse. KN kan endvidere kræve oplysning om fødselsdato eller CVR-nummer. Abonnenten kan desuden oplyse en eventuel særskilt adresse, som opkrævninger vedrørende tilslutning og abonnement skal sendes til. Abonnenten skal efter KN’s evt. anmodning dokumentere oplysningernes rigtighed. Oplysningerne og KN’s registrering heraf lægges til grund for abonnementsforholdet, indtil andet oplyses.

4. Flytning, fraflytning og opsigelse

Ved flytning skal abonnenten straks give KN meddelelse herom og det skal aftales, hvad der skal ske med det udstyr, som er installeret hos abonnenten. Ønsker en ny beboer på leveringsadressen ikke at videreføre abonnementet, er abonnenten forpligtet til at betale det beløb som han har bundet sig til.

5. Krav til medlemmets udstyr

Bestyrelsen for KN kan anbefale minimumskrav til medlemmets it-udstyr. Hvis kravene ikke opfyldes, er foreningen berettiget til at afvise klager over manglende kvalitet på internettjenesten.

6. Tidspunkt for tilslutning og indgåelse af aftale

Abonnementsaftalen med KN gælder fra tidspunktet for første abonnementsbetaling eller installationen af det nødvendige udstyr for tilslutning til internettet.

7. Registrering af abonnentens trafikbevægelser

KN har mulighed for og pligt til at registrere trafikinformation i henhold til gældende lovgivning for dataregistrering. Disse data omfatter bl.a. den skabte trafiks IP-adresser, omfanget af trafik, dato og begyndelsestidspunkt samt varighed af aktiviteten. KN forpligtes til kun at anvende den, hvis myndighederne skulle stille krav herom.

8. Tillægstjenester, funktioner og faciliteter, – evt. mod tillægsydelser

KN’s bestyrelse kan beslutte at tilbyde diverse tillægstjenester, funktioner og faciliteter, og har mulighed for at opkræve tillægsydelser fra de abonnenter, der ønsker at bruge disse tillæg.

9. Priser

KN fastsætter priser for ydelser i henhold til tilslutnings- og abonnementsaftalen. KN kan, udover at opkræve tilslutningsafgift og abonnementsafgift, også opkræve betaling for levering eller udlån af ekstraudstyr og for tjenester, der ligger ud over foreningens gældende definition på en standardtilslutning.

10. Betaling

Opkrævninger i henhold til forud indgåede aftaler eller i henhold til tilslutnings- og abonnementsaftalen sker ved udsendelse af en opkrævning med angivelse af en betalingsfrist. Den første betaling skal senest ske i forbindelse med indgåelse af tilslutningsog abonnementsaftalen. Efterfølgende betales i henhold til den fremsendte opkrævning.

Medlemmerne opfordres til at betale via Betalingsservice. Manglende tilmelding til Betalingsservice kan medføre et opkrævningsgebyr. Ved forsinket betaling er KN berettiget til at opkræve morarenter i henhold til rentelovens bestemmelser. KN er endvidere berettiget til at opkræve gebyr ved udsendelse af rykkerbreve. KN kan efter orientering af abonnenten herom lade tredjemand varetage opkrævning af betalingen for ydelser omfattet af nærværende abonnementsvilkår.

11. Abonnentforhold

a) Abonnentens ansvar

Ved indgåelse af tilslutnings- og abonnementsaftalen – eller senere – kan abonnenten evt. få tildelt et log-in og et password til brug for internetadgang og/eller for at give adgang til diverse tjenester. Adgangskoder er personlige og må ikke videregives til tredjemand. Abonnenten bærer ansvaret for andres evt. misbrug. KN påtager sig ikke at kontrollere og har ikke ansvar for hvilke informationer, der stilles til abonnentens rådighed ved adgang til internettet.

Abonnenten kan ved download af materiale fra internettet eller ved åbning af programmer modtaget pr. mail løbe en risiko for at inficere sin computer med virus eller anden ondsindet kode. KN har ikke reel indflydelse på disse forhold og kan ikke drages til ansvar for skader og tab som følge heraf. Abonnenten har selv ansvaret for alle informationer, som abonnenten stiller til rådighed for andre via internettjenesterne. Abonnentens brug af kunstneriske, litterære og andre ophavsretsbeskyttede værker uden samtykke kan udgøre en krænkelse af tredjemands ophavsrettigheder. Brug af sådanne værker kan f.eks. ske ved distribution eller download. Det er abonnenters ansvar, at brugen af sådanne værker sker med tilstrækkeligt samtykke fra de relevante rettighedshavere. I forbindelse med abonnentens evt. handel på Internettet eller ved abonnentens erhvervelse af internetydelser fra tredjemand har KN intet ansvar for abonnentens og tredjemands indbyrdes mellemværende.

b) Abonnentens evt. misligholdelse af abonnementet (KN’s lukkeret)

KN er berettiget til at afbryde abonnentens adgang til internettjenesten i tilfælde af, at abonnenten i væsentlig grad misligholder sine forpligtelser i henhold til tilslutnings- og abonnementsaftalen. Følgende forhold anses for væsentlig misligholdelse:

 1. Skyldige betalinger betales ikke rettidigt, selv efter fremsendelse af rykkerbrev.
 2. Abonnenten undlader at give meddelelse om adresseændring, jvf. afsnittet ”4. Flytning, fraflytning og opsigelse”.
 3. Abonnenten forsøger at skaffe sig uautoriseret adgang til systemer tilsluttet internettet (hacking/cracking).
 4. Abonnenten medvirker til spredning af virus eller anden ondsindet kode.
 5. Abonnenten spreder post, som er uønsket for modtageren (spam, kædebreve eller lignende).
 6. Abonnenten krænker tredjemands ophavsrettigheder ved download, distribution eller lignende.
 7. Abonnenten ved sin aktivitet på nettet tiltrækker så meget trafik på foreningens forbindelse, at det går ud over andre abonnenter.
 8. Abonnenten sletter eller forfalsker transmissionsinformation, herunder IP-adresser eller headerinformation.
 9. Abonnenten overtræder gentagne gange de gældende uskrevne regler for god skik på internettet på trods af henstillinger om at ændre adfærd.
 10. Abonnenten videresælger, eller distribuerer internetadgangen til tredjemand uden aftale med KN. Afbrydelse af abonnentens adgang til internettjenesten i henhold til pkt. 1 ovenfor kan kun ske for den adgang til internettjenesten, der ikke er betalt for, med mindre der foreligger svig eller gentagne gange for sen eller manglende betaling.

Afbrydelse af abonnentens adgang til internettjenesten medfører ikke afslag i abonnementsafgiften for den pågældende periode.
Hvis abonnenten inden en nærmere angiven frist retter det forhold, der gav anledning til afbrydelsen, samt betaler eventuel forfalden gæld, foretager KN snarest genåbning af medlemmets adgang til internettjenesten. KN er berettiget til at opkræve et gebyr herfor.

Hvis afbrydelsen er sket i henhold til pkt. 3 til 9 ovenfor, kan genåbning kun finde sted hvis bestyrelsen beslutter det. Hvis abonnenten ikke retter det forhold, der gav anledning til afbrydelsen, kan KN opsige tilslutnings- og abonnementsaftalen uden varsel, jvf. afsnittet ”16. Opsigelse af abonnementsaftalen”. En abonnent, der i væsentlig grad har misligholdt tilslutnings- og abonnementsaftalen ved at undlade at betale forfalden gæld, kan ikke på ny indgå aftale med KN om tilslutning og abonnement til internettjenesten, før gælden er betalt.

12. KN’s evt. misligholdelse

a) Fejlafhjælpning

KN afhjælper fejl i egne anlæg og installationer hurtigst muligt. Dette indbefatter kun den del af tilslutningsudstyret hos abonnenten, som foreningen har godkendt. Hvis der anmeldes en fejl i forbindelse med tilslutningen eller abonnementet, og det viser sig, at der ikke er fejl i KN’s udstyr og internettjeneste, kan abonnenten forpligtes til at dække eventuelle udgifter til fejlsøgning.

b) Erstatningsansvar

KN er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler om tab som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af KN eller nogen, som foreningen har ansvaret for, med nedenfor anførte begrænsninger:

 1. KN er ikke erstatningsansvarlig for tab, der er opstået som følge af afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer af foreningens internettjeneste i forbindelse med foranstaltninger, som skønnes nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige og driftsmæssige årsager, eller som er pålagt af tilsynsmyndighederne, medmindre KN har forsømt at begrænse ulemperne herved.
 2. KN er ikke erstatningsansvarlig for indirekte tab, herunder tabt avance, produktionstab, tab som følge af at internettjenesten ikke kan benyttes som forudsat, tab som følge af at en aftale med tredjemand falder bort eller misligholdes og lignende, medmindre der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed.
 3. KN er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af uopfordret eller uønsket fremsendelse af data til abonnenter eller som følge af abonnentens tab af personlige data eller installeret software.
 4. KN er ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af uvedkommendes adgang til abonnenters data og/eller systemer.
 5. Force majeure: KN er ikke forpligtet til at betale erstatning, hvis en evt. manglende levering eller en evt. afbrydelse m.v. skyldes forhold uden for foreningens kontrol, herunder – men ikke begrænset til – lynnedslag, oversvømmelser, ildebrand, krig, strejke og lockout, – herunder også strejke og lockout blandt foreningens egne medarbejdere.

13. Overdragelse af abonnementsaftalen

Abonnenten kan med KN’s samtykke overdrage abonnementsaftalen til et andet/nyt medlem af foreningen, jvf. afsnittet ”2. Aftalens parter”. KN kan forlange, at både den hidtidige og den fremtidige abonnent skriftligt tiltræder overdragelsen. KN kan endvidere forlange, at den hidtidige abonnent betaler forfalden gæld. Aftalen kan overdrages med samme varsel, som gælder for opsigelse af abonnementsaftalen, jvf. afsnittet ”14. Opsigelse af abonnementsaftalen”. Den fremtidige abonnent hæfter i henhold til abonnementsaftalen for alle betalingsforpligtelser, der eksisterer på overdragelsestidspunktet. KN opgør på anmodning foreningens mellemværende med den hidtidige abonnent på tidspunktet for overdragelsen. Hæftelsen over for KN påhviler dog fortsat den fremtidige abonnent.

Foreningen er berettiget til at opkræve et gebyr for opgørelsen til den fremtidige abonnent. Abonnenten må ikke videresælge eller distribuere internetforbindelsen til tredjemand, med mindre der er indgået særlig aftale herom med KN. KN kan til enhver tid overdrage tilslutnings- og abonnementsaftalen for et medlem, til en anden forening der samarbejder med KN.

14. Opsigelse af abonnementsaftalen

Efter 2019 kan medlemmet opsige tilslutnings- og abonnementsaftalen med 3 måneders varsel til udgangen af en kalendermåned. Forudbetalt abonnementsbetaling refunderes ikke. KN kan opsige aftalen uden varsel, hvis abonnentens adgang til nettet er afbrudt som følge af misligholdelse i henhold til afsnit 11. ”Abonnentens evt. misligholdelse af abonnementet”. KN kan herudover opsige abonnementsaftalen eller dele heraf med mindst 1 måneds varsel, hvis vilkårene for udbredelse af internet på foreningsbasis ændres, så denne foreningsmodel ikke længere er juridisk mulig.

15. Driftssikkerhed og ændringer af internettjenesten

KN er berettiget til at foretage nødvendige ændringer af foreningens internettjeneste for at sikre en tilfredsstillende drift, eller for at imødekomme myndighedskrav. KN tilstræber at informere abonnenter om ændringer med passende varsel. Internettjenestens tekniske egenskaber samt nettets særlige karakter betyder, at der kan forekomme udsving i kommunikationshastigheden. KN forbeholder sig ret til i særlige tilfælde midlertidigt at begrænse mulighederne for anvendelse af internettjenesten på grund af drifts- eller sikkerhedsmæssige forhold.

16. Ændring af vilkår og priser

KN kan ændre disse abonnementsvilkår, eventuelle særskilte tillægsvilkår for tillægstjenester, funktioner og faciliteter, eventuelle særskilte tillægsvilkår for abonnementsformer samt tilslutnings- og abonnementsafgifter med et varsel på 1 måned. Ændringerne meddeles abonnenterne gennem medlems- og abonnentinformation på foreningens hjemmeside. Som et supplement eller som et alternativ kan medlemmerne og abonnenterne underrettes ved fremsendelse af skriftlig meddelelse, herunder e-post. Ændringer af rent begunstigende karakter, herunder for eksempel generelle nedsættelser af priser, kan dog gennemføres uden forudgående varsel. Ændring af særlige afgifter, gebyrer m.v. kan ske uden varsel.

17. Tvister

I tilfælde af tvist mellem abonnenten og KN om forhold vedrørende tilslutnings- og abonnementsaftalen, kan medlemmet klage til bestyrelsen for KN. KN træffer som udgangspunkt afgørelse i sagen senest 3 måneder efter at klagen er indgivet. KN’s afgørelse kan indbringes for Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinje Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00. Hvis Erhvervsstyrelsen ikke finder at have kompetence til at behandle en indbragt klage, vil styrelsen i muligt omfang videresende klagen til den rette myndighed. Tvister kan endvidere af hver af parterne indbringes for de almindelige domstole efter gældende regler herom.

18. Ikrafttrædelse

Disse vilkår træder i kraft den 1. april 2016.

19. Nærmere information

Yderligere oplysninger om foreningen og dens aktiviteter findes på foreningens hjemmeside http://klinte.net. Foreningen kan kontaktes via e-post info@klinte.net, eller telefon. Aktuelle telefonnumre kan du finde på foreningens hjemmeside.

Domæne for hjemmeside og e-post kan ændres af bestyrelsen, alle medlemmer skal i så tilfælde orienteres skriftligt eller via e-post.