Vedtægter for Foreningen Klinte.net

§ 1. NAVN OG HJEMSTED:

1.1 Foreningens navn er Foreningen Klinte.net

1.2 Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Vordingborg kommune.

§ 2. FORMÅL:

Foreningen Klinte.net er en almennyttig og ukommerciel forening oprettet med følgende formål:

2.1 At etablere og drive tidsvarende netforbindelser og beslægtede ydelser beregnet for alle boliger beliggende primært på Østmøn.

2.2 At tilbyde disse ydelser på rimelige vilkår der samtidig tilgodeser foreningens formål om etablering og drift af tidssvarende løsninger.

2.3 Foreningen kan samarbejde med andre foreninger og virksomheder for at fremme ovenstående formål.

§ 3. MEDLEMMER:

3.1 Modtagere/købere af foreningens ydelser er automatisk medlem med stemmeret.

3.2 Et medlem der køber og betaler for flere ydelser der er sammenlignelige selvstændige medlemmer, har tilsvarende stemmer.

3.3 Medlemsskabet er bindende indtil udgangen af 2019, herefter kan medlemskab opsiges til udgangen af en kontingentsperiode, med varsel som vedtaget af bestyrelsen.

3.4 Medlemsskab kan ved ejerskifte overdrages indenfor bindingsperioden med bestyrelsens godkendelse.

3.5 Generalforsamlingen kan vedtage kontingentstørrelse og ændringer – opkrævninger kan ske flere gange årligt.

3.6 Medlemmerne køber og betaler for de ydelser som foreningen tilbyder og som er fastsat af bestyrelsen.

§ 4. BESTYRELSEN:

4.1 Bestyrelsen varetager foreningens overordnede formål.

4.2 Bestyrelsen består af minimum 3 medlemmer.

4.3 Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen.

4.4 Bestyrelsen skal konstituere sig på generalforsamlingen eller førstkommende bestyrelsesmøde herefter med formand, kasserer og sekretær.

4.5 Alle medlemmer har ret til at deltage i bestyrelsesmøder, men har ikke stemmeret.

4.6 Fratræder et bestyrelsesmedlem i utide, supplerer bestyrelsen sig selv med et medlem af foreningen, indtil et nyt bestyrelsesmedlem kan vælges. Senest på næste generalforsamling.

4.7 Bestyrelsen tilrettelægger selv sit arbejde og forretningsorden, hvor nedenstående bør indgå:

 1. At træffe de overordnede beslutninger til fremme af formålet i § 2.
 2. At inddrage medlemmer til frivilligt arbejde og organisere dette til fremme af formålet.
 3. At nedsætte arbejdsgrupper og sikre kontakten imellem disse og bestyrelsen.
 4. at sikre et tidssvarende højhastighedsnet til flest mulige på Østmøn og derved løbende at tegne  foreningens visioner og fremtid i samarbejde med medlemmerne.

4.8 Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindelig flertalsbeslutning, ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.

4.9 Bestyrelsen drager omsorg for, at der føres referater med beslutningsprotokol. Væsentlige beslutninger, der vedrører Klinte.net’s medlemmer, offentliggøres på foreningens hjemmeside.

§ 5. GENERALFORSAMLING:

5.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

5.2 Der afholdes en årlig ordinær generalforsamling i Busene inden udgangen af august måned.

5.3 Indkaldelse til generalforsamling skal ske senest 4 uger før ved offentliggørelse på foreningens hjemmeside og kan suppleres med indkaldelse direkte til medlemmerne og annoncering. Bestyrelse og medlemmer kan fremsætte forslag til afstemning på generalforsamlingen senest 2 uger før afholdelse og forslagene skal fremsendes til foreningen eller bestyrelsen. Disse forslag skal offentliggøres hurtigst muligt på foreningens hjemmeside og senest 1 uge før generalforsamlingen.

5.4 På generalforsamlingen har hvert medlem en stemme, se dog § 3 stk. 2.

5.5 Medlemmer kan ved fuldmagt lade andre medlemmer afgive stemme, dog undtaget ved afstemning om opløsning, se §8 stk.1

5.6 Bestyrelsen kan, hvis det angives i indkaldelsen, tillade virtuel deltagelse i generalforsamlingen.

5.7 Dagsorden for en ordinær generalforsamling skal minimum omfatte:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år
 4. Fremlæggelse af årsregnskab og budget og evt. kontingent til godkendelse
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg til bestyrelsen
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt

5.8 Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling af et flertal i bestyrelsen – eller hvis et flertal af medlemmerne ønsker det. Det skal angives hvad årsagen er til indkaldelsen, og dagsorden tager udgangspunkt i ovenstående for den ordinære generalforsamling. Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes med de samme varsler som en ordinær generalforsamling.

5.9 Alle beslutninger på generalforsamlingen, inklusive valg til bestyrelsen vedtages ved simpelt stemmeflertal, såfremt et medlem ønsker det, skal afstemningen ske skriftligt og anonymt.

§ 6. ØKONOMI:

6.1 Regnskabsåret løber fra 1. juli til 30. juni.

6.2 Medlemmernes indskud og driftsbetaling skal anvendes i henhold til foreningens formål.

6.3 Bestyrelsen kan træffe sædvanlige dispositioner som led i den daglige drift af teknisk og administrativ karakter og kan antage den nødvendige eksterne bistand.

6.4 Bestyrelsens formand og kasserer er hver for sig berettiget til at disponere over foreningens driftskonto i forbindelse med foreningens drift samt drift af teknisk udstyr, indenfor de af med bestyrelsens godkendelse generalforsamlingen vedtagne rammer.

6.5 Foreningens aktiviteter kan støttes med frivillige bidrag fra fonde, medlemmer, offentlige myndigheder og lignende.

§ 7. Tegning og hæftelse

7.1 Foreningen forpligtes overfor tredjemand af formanden og et bestyrelsesmedlem eller af tre bestyrelsesmedlemmer.

7.2 Der er ingen personlig hæftelse for de af foreningen påtagne forpligtelser.

§ 8 Opløsning:

8.1 Til vedtagelse af beslutninger om foreningens opløsning kræves, at 2/3 af de registrerede medlemmer er mødt, og at forslaget vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret 2/3 af foreningens medlemmer, men forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, indkaldes der til en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med simpelt stemmeflertal uden hensyntagen til antallet af fremmødte medlemmer. Indkaldelse til denne ekstraordinære generalforsamling skal ske inden 4 uger.

8.2 Hvis foreningen nedlægges, skal eventuelle overskydende midler overføres til formål der fremmer informationsteknologi i Vordingborg kommune.

Foreningen stiftet 1. april 2016. Ovenstående vedtægter søges godkendt på generalforsamling der skal være afholdt inden 3 måneder.

 

Rettelser:

19.07.16:
6.1 Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december.
er nu rettet til:
6.1 Regnskabsåret løber fra 1. juni til 31. maj.
(som besluttet på bestyrelsesmødet den 18.04.16)

19.07.16:
5.2 Der afholdes en årlig ordinær generalforsamling i Busene inden udgangen af marts måned.
er nu rettet til:
5.2 Der afholdes en årlig ordinær generalforsamling i Busene inden udgangen af august måned.
(som besluttet på bestyrelsesmødet den 18.04.16)

14.08.16:
6.1 Regnskabsåret løber fra 1. juni til 31. maj.
er nu rettet til:
6.1 Regnskabsåret løber fra 1. juli til 30. juni.
(som besluttet på bestyrelsesmødet den 13.08.16)